Haal je gelijk bij besluiten via het bestuursrecht. Conflicten tussen instellingen en burgers waarbij besluiten nadelige gevolgen hebben worden behandeld binnen het bestuursrecht. Het kan voorkomen dat men het wegens onderbouwde redenen oneens is met besluit waartegen men dus moet optreden. Om het gelijk binnen het bestuursrecht te halen kan men meerdere stappen doorlopen. Welke procedure kun je binnen het bestuursrecht volgen en waar moet je verder op letten?

Invloed van besluiten bestuursorganen

De maatschappij is dermate opgebouwd dat besluiten van instellingen consequenties kunnen hebben voor burgers. Veelal gaat dit goed echter sommige besluiten kunnen persoonlijk grote gevolgen hebben. Burgers die direct worden benadeeld door een besluit hebben het recht om tegen dat besluit bezwaar te maken. De reden voor het bezwaar dient uiteraard door het besluit te zijn veroorzaakt zodanig dat men wordt benadeeld op een onterechte manier. Daartoe kan men procedure doorlopen om het gelijk te halen.

Bezwaar binnen bestuursrecht

Bij een bezwaar tekent men middels redevoeringen aan waarom men het niet eens is met een besluit. De redenen dienen daarbij zwaar genoeg te zijn om de instelling te overhalen om het besluit te herzien. Het bezwaar binnen het bestuursrecht vormt de eerste maar een zeer belangrijke stap. Het geeft aan dat men het niet eens is met een besluit en kan worden aangetekend binnen zes weken nadat een besluit is gemaakt. Het bezwaar dient door de instelling te worden beoordeeld om te zien of er reden is om het besluit te wijzigen. Het kan voorkomen dat aan het bezwaar geen positief gehoor wordt gegeven. De bezwaarmaker heeft dan binnen het bestuursrecht de mogelijkheid juridische stappen te ondernemen.

Beroep en hoger beroep bestuursrecht

In sommige omstandigheden kan het voorkomen dat er beroep of hoger beroep moet worden aangetekend. Het houdt in dat er binnen het bestuursrecht gerechtelijke stappen worden ondernomen. Daartoe dient het beroep aangezegd te worden bij de bestuursrechter gewoonlijk bij de Rechtbank van de regio waar men woonachtig is. Betreft het bestuursrecht binnen belasting zaken dan moet men naar het Gerechtshof. De uitspraak kan leiden tot:

  • een aanpassing van het besluit;
  • nietigverklaring van het besluit;
  • het niet aanpassen.

Na de uitspraak binnen het beroep bestuursrecht heeft men wederom het recht om binnen zes weken het hoger beroep aan te tekenen.

Soorten hoger beroep bestuursrecht

Bij een hoger beroep bestuursrecht kan men het gelijk binnen een zaak op verschillende manieren behalen. Er zijn meerdere mogelijkheid om bij meerdere soorten bestuursrechters het hoger beroep aan te tekenen. Denk aan:

  • de Centrale Raad van Beroep: deze beoordeelt zaken aangaande het ambtenarenrecht en sociale zaken;
  • het College van Beroep voor het Bedrijfsleven: dit gaat veelal in op zaken op het gebied van de economie. Daarnaast worden zaken behandeld waarbij besluiten zijn genomen door de Kamer van Koophandel;
  • de Raad van State specifiek de afdeling Bestuursrechtspraak: alle zaken binnen het bestuursrecht welke niet door voorgenoemde bestuursrechters worden behandeld.

Voorlopige voorziening

Indien een besluit is genomen heeft een instantie het recht om dat besluit tot uitvoering te brengen. Toch kan het in sommige gevallen onherstelbare schade geven en dus kan men gedurende een bezwaar, beroep of hoger beroep een voorlopige voorziening krijgen. Dit houdt in dat er een tijdelijk verbod is op het uitvoeren van het besluit zodat bijvoorbeeld een pand nog niet mag worden gesloopt. Laat je altijd informeren naar de juridische mogelijkheden binnen het bestuursrecht.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 82

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op